บริการทำบัญชี

ทำไมผู้ประกอบการถึงจำเป็นต้องจัดทำบัญชี?

     การจัดทำบัญชี เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะกฎหมายกำหนดให้ทุกบริษัททุกบริษัทต้องมีการ จัดทำบัญชี ทุกเดือน และต้องส่งงบการเงินขั้นต่ำปีละ 1 ครั้ง และการจัดทำบัญชีนั้นยังเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทในอีกทางหนึ่ง คือ การทำบัญชีจะทำให้กิจการทราบผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของธุรกิจ และความมั่นคงของธุรกิจ โดยในการจัดทำบัญชีนั้นจะบันทึกบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนรายรับและรายจ่ายที่เป็นของกิจการนั้น โดยไม่ว่าส่วนที่เป็นของส่วนตัว(ส่วนของเจ้าของ) เข้ามาบันทึกด้วยเมื่อมีการบันทึกรายการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นั้นจะสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงินได้ เช่น งบดุลและงบกำไร ขาดทุน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนในการดำเนินธุรกิจ

ขอบเขตงานบริการ รับทำบัญชี

จัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม

จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จัดทำ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.ง.ด.1,3,53)

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

ขั้นตอนการรับบริการทำบัญชี

ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร : 095-632-9187
Line ID : bizgocenter
E-mail : bizgocenter@gmail.com
เพื่อรับข้อมูลบริการ

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล

เจ้าหน้าที่ทำการให้รายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

ขอเอกสาร

ทีมงานขอไฟล์ บิลใบเสร็จ เพื่อทำการลงบัญชี

ส่งไฟล์ประจำเดือน

ทีมงานจะทำการส่งไฟล์บัญชีให้ลูกค้าทุกเดือน

อัตราค่าดำเนินการ

แบบไม่เกิน 50 รายการ

แบบ 50 รายการขึ้นไป

ช่องทางการติดต่อ

Phone

095-632-9187 / 086-845-5266

Line

Line ID : @bizgocenter

Facebook

BIZ GO CENTER

Email

bizgocenter@gmail.com